УХШИГ-ийн хэсэг дэх 2014 оны тайлан

Энд дарж үзнэ үү

Улс хоорондын шуудан илгээмж дэх гаалийн хяналт шалгалтын 2014 оны эхний хагас жилийн тайлан

Тайлант хугацаанд ГТХ, ГТТТХ болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн  дагуу УХШИ-ийн хэсэгт экспорт, импортын 492 илгээлт, 276 буухиа, 450 боодолд гаалийн хяналт, бүрдүүлэлт хийсэн. 2012-2014 оны эхний хагас жилд гаалийн хяналт шалгалт хийгдсэн илгээлт, буухиа, боодлыг хүснэгтээр харуулвал:

Нэг цэгийн үйлчилгээний мэдээлэл /2012 оны 1 улирал /