Эдийн засгийн ил тод байдал

ГААЛЬ МЭДЭЭЛЛЭЖ БАЙНА

1305200001

Орхон аймаг дахь гаалийн газар 2014 оны 12 дугаар сарын 15-д улсын төсвийн орлогыг 100.9 % буюу 458.4 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн амжилттайгаар хуучин оноо үдэж байна.Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье.

Орхон аймаг дахь гаалийн газрын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Орхон аймаг дахь гаалийн газрын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг 10 сарын байдлаар, өссөн дүнгээр байршууллаа.

Танхимын сургалт

wertyuy5w4eytruytrretyy

“Цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж” бодох аргачлал сэдэвт сургалтыг тус гаалийн газар ажиллаж буй нийт албан хаагчдын цалин хөлс, зэрэг дэв болон бусад нэмэгдлийг бодох аргачилалын талаар 2014 оны 7-р сарын 22-ны өдөр ГУБ Б.Алтанцэцэг зохион байгуулсан. Сургалтад нийт 12 ГУБ, төрийн үйлчилгээний 5 ажилтан хамрагдсан.

2013 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь байрлуулав

Монгол Улсын  Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын дагуу байгууллагын төсвийн ил тод байдлыг хангах үүднээс дараах мэдээллүүдийг шинэчлэн байршуулж байна.