Сургалт зохион байгууллаа

picture5

Нийт байцаагч нарт танин мэдэхүйн мэдлэг олгох зорилгоор  “Ажлын байран дахь стресс, түүнийг даван туулах нь” сэдэвт сургалтыг 2017 оны  03 дүгээр сарын 21-ны өдөр ГУБ А.Мөнхзул зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 13 ГУБ хамрагдав. Сургалтын үр дүнд стрессийн тухай ойлголт, стрессийн ангилал, ажлын байран дахь стресс, түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, стрессээс ангижрах аргуудын талаар ерөнхий ойлголттой болсон.picture2

Сургалтын зорилго:

Энэхүү сургалтын зорилго нь стресс гэж юу болох тэр дундаа бидэнд түгээмэл тохиолддог ажлын байран дахь стресс, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх аргуудын талаар мэдсэнээр ахуй амьдралдаа эдгээр аргуудаас хэрэгжүүлэх, бодитой үр үр дүнд хүрэх,  стрессээс урьдчилан сэргийлэх талаас нийт ГУБ нарт мэдлэг олгоход оршино.

Both comments and pings are currently closed.